Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám


Jako odborný dodavatel budeme v letošním roce opět nabízet kompletní přípravu a realizaci v rámci programu „Nová zelená úsporám“. Program poběží v letech 2013 – 2020 a připraven je pro rodinné domy, bytové domy a veřejné budovy. Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů.
Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Základní členění Programu

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

 • A.1. Hladina 1
  • A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
  • A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění
 • A.2. Hladina 2
 • A.3. Hladina 3

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • B.1. Hladina 1
 • B.2. Hladina 2

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
  • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
  • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
  • C.1.4. Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
  • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
  • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
  • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
  • C.1.8. Plynové kondenzační kotle
 • C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
  • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
  • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
  • C.2.4. Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
  • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
  • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
  • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
  • C.2.8. Plynové kondenzační kotle
 • C.3. Instalace termických solárních systémů
  • C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody
  • C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
 • C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření

 • D.1. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3. Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • E.1. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3
 • E.2. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
 • E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

Kdo může žádat o podporu

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

Cíle Programu

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu. Všichni dodavatelé a výrobky musí splnit předem stanovené podmínky Programu. 

Seznam odborných dodavatelů (SOD) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu. Pro více informací k seznamům SOD je každý všední den od 9:00 do 16:00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 nebo e-mailová adresa sod-svt@sfzp.cz.